Zarejestruj się za darmo
Zarejestruj się za darmo

Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Rozgrywki jest Runvido Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem: 0000775663, REGON: 382785195, NIP: 5252783205 .
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Rozgrywki bez podania powodu.
3. Na każdym etapie Rozgrywki uczestnicy będą musieli wykonywać różne zadania przy użyciu aplikacji UltronAR
4. Czas Rozgrywki w ramach jednej gry wynosi około 2,5 godziny, ale może się różnić w zależności od szybkości wykonywania zadań przez poszczególnych użytkowników
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie
podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu aplikacji, które są poza jego kontrolą. To obejmuje, ale nie ogranicza się do: awarii sprzętu, problemów z połączeniem internetowym, błędów oprogramowania, oraz wszelkich innych technicznych problemów, które mogą wpłynąć na dostępność lub funkcjonowanie aplikacji.
7. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania z platformy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z platformy, w tym za utratę możliwości zdobycia punktów.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W ROZGRYWCE

Udział w Rozgrywce jest darmowy.
Uczestnikiem Rozgrywki może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
a) posiada urządzenie mobilne i pobrała na swój telefon aplikację Ultron AR,
b) zapoznała się z regulaminem Rozgrywki,
c) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Rozgrywki.
Korzystanie z aplikacji wymaga włączenia w urządzeniu mobilnym usługi lokalizacji GPS oraz transferu danych.
Aby wziąć udział w Rozgrywce, Uczestnik musi posiadać smartfon spełniający następujące minimalne wymagania sprzętowe:
a) Dla urządzeń z systemem iOS: wersja systemu operacyjnego iOS 13.5 lub nowsza, choć dla pełnej funkcjonalności AR (Augmented Reality) wymagany jest ARKit w systemie iOS 15 lub nowszym.
b) Dla urządzeń z systemem Android: wersja systemu operacyjnego Android SDK 24 (7.0) lub nowsza.
Podczas trwania gry Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia sprzętu będącego własnością Uczestnika.

§ 3
ZASADY ROZGRYWKI

Celem Rozgrywki jest zwiedzanie Warszawy i wykonywanie zadań związanych z poszczególnymi atrakcjami.
W celu wzięcia udziału w rozgrywce Uczestnik musi zainstalować aplikację UltronAR dostępną w sklepie Google Play lub App Store i zaakceptować jej regulamin
Do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Wszelkie koszty połączenia z Internetem, w szczególności transmisji danych, pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych lub innych dostawców Internetu, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
Wszelkie materiały udostępniane w Aplikacji, w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, stanowią wyłączną własność Operatora, bądź podmiotów z którymi Operator zawarł stosowną umowę
Uczestnik w ramach Rozgrywki, porusza się po wyznaczonych przez Organizatora lokalizacjach w Warszawie i realizuje zadania zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Zadania mogą obejmować np.: wykonanie zdjęcia, zeskanowanie obiektu lub tekstu, interakcje z postaciami AR (Augmented Reality).
Wykonanie zadania umożliwia Uczestnikowi przejście do kolejnych zadań. Niewykonanie zadania skutkuje brakiem możliwości kontynuacji gry.
Za poprawnie wykonane zadanie Uczestnik otrzymuje punkty, które są automatycznie dodawane do jego konta w systemie gry, które jest dostępne dla użytkownika po zalogowaniu do swojego konta w aplikacji UltronAR.
Na podstawie zgromadzonych punktów, po zakończeniu Rozgrywki, sporządzany zostaje ranking Uczestników.
W ramach Rozgrywki przewidziana jest punktacja, różniąca się od rodzaju wykonywanego zadania. Wykonanie zadania skutkuje otrzymaniem określonej liczby punktów, natomiast niewykonanie zadania skutkuje brakiem punktów.
Łączna suma punktów możliwych do zdobycia wynosi 4010.
Pozycja Uczestnika w rankingu uzależniona jest od aktualnej liczby punktów, którą każdy z uczestników uzyskał

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ROZGRYWKI

Warunkiem udziału w Rozgrywce jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych: adresu poczty elektronicznej oraz akceptacja polityki prywatności aplikacji UltronAR
Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Rozgrywki.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Rozgrywce.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Rozgrywki, postanowień Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie zarejestrowani Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani. Korzystanie z aplikacji po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody.
Uczestnik, poprzez dołączenie do Rozgrywki w aplikacji UltonAR akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

cookie

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując, akceptujesz użycie plików cookie.